onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)

Forfatter: Kari Støren Binns

Feltet (lokalitet 1 – 13, Fornminneregisteret ID 4180) er ikke utgravd eller datert, men typen gravrøyser og feltets beliggenhet kan tyde på at området har vært i bruk som gravplass allerede i bronsealderen (1800 – 500 f.Kr.).

1 Gravrøys
Lengst i sør, nærmest den tidligere militære skytebanen, rundt 10 m N for en vegbom ligger en klart markert jordblandet rund gravrøys som er 10 m i diameter og 1,5 m høg. Den har en svak forsenking i toppen.

2 Gravrøys
Omkring 6 m i retning ØNØ fra denne, på østsiden av en sti, ligger en annen jordblandet rund gravrøys. Den er 9 m i diameter og 1 m høg. I toppen er det en klart markert plyndringsgrop, 2 m i diameter og ca. 0,4 m dyp. Det er denne røysa som delvis overdekker den omtalte steinrekken (3 Steinrekke – en gammel steinlagt veg?).

3 Steinrekke – gammel steinlagt veg?
Delvis under gravrøys nr. 2 og dels V for vestkanten av røysa går en ca. 100 m lang steinrekke i N – S-lig retning. Den kan følges fra skrenten ned mot vegen omkring 6 m S for røysa, ved en stor rettsidet kantstein, og nordover nesten helt opp til Infanterivegen, avbrutt av vegen som går gjennom gravfeltet ca. 33 m mot N. Steinrekken er trolig også avbrutt av denne vegen lengst i S, og det er også et annet brudd nærmere N-enden. Steinrekken består av en dobbelt rekke store steiner (tverrmål opp til 0,7 m) med pakning av mindre stein imellom, og har en bredde på omkring 6 m. I bruddområdene ligger kantsteinene fra vegen mer utoverkastet. Stedvis, og særlig N for det første bruddet, kan en merke at bakken er steinsatt med mindre kuppelstein mellom de store steinene som markerer sidekantene på vegen.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana