tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sneppahaugen (4 – 11)

Forfatter: Kari Støren Binns

4 Gravrøys
Omkring 40 m NNV for gravhaug nr. 2 ligger en rund røys som er 8 m i diameter og ca. 1 m høg. Røysa er tydelig, men litt uregelmessig mot SV. Den ligger på en liten bergrygg i sør og synes urørt. Dette kan skyldes at den for det meste består av fast fjell, og kan derfor være noe tvilsom som grav. En del kuppelstein ligger imidlertid inn mot V-kanten av berget og bidrar til å gi en regelmessig form, muligens dekker den også over en grav.

5 Steinlegning
5 m NNV for nr. 4 ligger en rund steinlegning som er lett synlig når det er lite vegetasjon. Den er omgitt av en ca. 2 m vid fotgrøft. I midten ligger en større, tilsynelatende omveltet stein, orientert Ø – V. Det er en avlangt formet rundkamp som måler 1,2 x 0,8 x 0,45 m, og kan muligens ha fungert som en bautastein. Steinlegningen har en diameter på 8 m (12 m inkludert forgrøften) og høyde 0,2 – 0,3 m.

6 Gravrøys
3 m V for denne ligger en klart markert toppet rund bergknapp som i likhet med røys nr. 4 kan ha vært utnyttet til gravminne. I NV-siden er det lagt mye rundkamp hvor det senere er gjort inngrep. Hele formasjonen har en diameter på 10 m og en høyde på ca. 1,5 m.

7 Gravrøys
Kant i kant og SSV for nr. 6 ligger en stor og ganske klart markert rund gravrøys, bygd av til dels store rundkampstein. Overflaten er temmelig omrotet, men den synes å ha en indre røys bestående av relativt store steiner 0,5 – 1 m. Denne indre røysa har en diameter på 12 m, mens hele røysas diameter er 22 m. Røysas totale høyde er 2 m, ytre røys har en høyde på ca. 0,9 m.

8 Langrøys, trolig gravanlegg
Omkring 6 – 8 m Ø for nr. 7, lengst vest i gravfeltet, og på hellingen mot det fallende terrenget nedover mot sjøen, ligger en stor ansamling med gjennomgående svært stor rundkamp. Denne ble av Marstrander tolket som et steingjerde med størrelse ca. 4 x 30 m. Nærmere oppmåling av formasjonen viser at den er ovalformet og har en lengde på 27 m, orientert nærmest N – S. Bredden er vanskelig å fastslå, da hele Ø-siden er tildekket med en mengde kvist og hageavfall, men kan antas å være omkring 12 – 14 m. Formasjonen er klart avgrenset og kan neppe være en naturdannelse.

9 Gravrøys(?) – forstyrret
Omkring 2 m VSV for nr. 7 ligger en konsentrasjon med store stein som trolig er en noe omkalfatret gravrøys. I S-kanten er det bygget en rektangulær mur (skytestilling fra nyere tid?). Røysa måler ca. 6 m i diameter, høyde ca. 0,6 m.

10 Gravrøys
5 m NØ for gravrøys nr. 5 ligger en stor og klart markert jordblandet rund gravrøys, omgitt av en ca. 2 m vid fotgrøft som vises tydelig langs N- og V-siden. I Ø-siden er røysa avsneiet av vegen gjennom gravfeltet. Den er 22 m i diameter og opptil 2 m høg. En stor del av midtpartiet er fjernet, her er et vidt krater med diameter ca. 9 m.

11 Gravrøys
Ca. 15 m NNØ for gravrøys nr. 10 og omkring 3 m Ø for garasjen til eneboligen NV i feltet ligger rester av en rund gravrøys, der store deler av midtpartiet er fjernet, og har etterlatt et krater med størrelse ca. 4 x 7 m. En bautalignende stein ligger i NV-kanten av røysa.
Mål: diameter ca. 14 m og nåværende høyde 0,7 m.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana