onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)

Forfatter: Kari Støren Binns

(Fornminneregisteret ID 4181).
Karl Rygh beskriver i 1879 at det "tæt søndenfor gaardens udhuse" ligger to store runde røyser av kuppelstein. Disse røysene er sannsynligvis de samme som også i dag er synlige i beitet langs vegen sørøst for gården. Her ligger i tillegg ytterligere fire gravrøyser.
Datering: Antatt eldre jernalder (ca. 0 – 570 e.Kr.).

Beskrivelse av gravfeltene fra registreringen i 1992:
Lengst mot N:

21 Gravrøys
Rund røys med svakt toppet profil, delvis jevne sider og ganske god markering, så nær som i S og SV. Godt synlig i terrenget. I V-kant av toppen en plyndringsgrop (4 x 2 m) og i S-kant er den skadet av noe som ser ut som en grøft. Gressbevokst og det vokser noen løv- og grantrær på den.
Mål: Diameter 13 m, høyde 1,5 m.

22 Steinblandet gravhaug
På en liten naturlig forhøyning, ca. 6 m SSV for 21:
Rund haug med toppet profil. God markering, ganske jevne sider og synes godt i terrenget. Ubetydelige småskader i toppen. Haugen har et søkk i N-kanten. Gressdekket, og bevokst med noen løv- og grantrær.

23 Steinblandet gravhaug
5 – 6 m V for 22:
Rund haug med svakt toppet eller mer flat profil. Fyllmasse i Ø-kant. Bevokst med brennenesle, og er derfor vanskelig å beskrive nærmere.
Mål: Diameter 10 m, høyde 0,5 m.

24 Gravhaug
6 m SØ for 22:
Rund haug bygget av jord og stein. Svakt toppet profil, jevne sider og god markering. Godt synlig. Stor stein i toppen (kan være sekundært plassert), noe rydningsstein i SSV-kant, ellers urørt. Gressbevokst, enkelte små og store løvtrær.
Mål: Diameter 8,5 m, høyde 0,8 m.

25 Gravhaug
3 m SØ for 24:
Rund haug bygget av jord og stein. Toppet profil, men noe avflatet av i toppen hvor den også har et par søkk. Jevne sider, god markering og den er godt synlig. Gressbevokst, og det vokser noen små løvtrær og einerbusker på haugen.
Mål: Diameter 11 m, høyde 1,5 – 2 m.

26 Gravhaug
30 m SØ for 25:
Rund haug bygget av jord og stein. Flat profil, god markering så nær som i Ø-kant. Jevne sider og ganske godt synlig. I S-kant er haugen berørt av en driftsveg. Tre store, antakelig sekundære steiner ligger på haugen. Gressbevokst, i S-kant av haugen står et heggetre.
Mål: Diameter 7,5 m, høyde 0,4 – 1 m.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana