onsdag, 08.07.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)

Forfatter: Kari Støren Binns

Vi forlater nærområdet til Tranagårdene og fortsetter vandringen langs stien som krysser skogsbilvegen oppover mot Oftenåsen og følger den videre innunder Svartberget. I hellingene nedenfor møter vi den nylagte turstien mot Storaunet. Her passerer vi ganske snart den nye skogsbilvegen som kommunen har anlagt ned til den gamle vegen ved Sandbekken. Etter noen meter på denne, og opp bakken til høyre støter vi på

41 – 42. En gammel hulveg og to gravhauger
(42 a: Fornminneregisteret ID 4189)
Hulvegen kan vi se som en svakt U-formet forsenkning i bakken, slik den er arbeidet ned i terrenget av kløvhestene, og har tatt form som en hulveg. Opp skråningen er vegen mer eller mindre tildekket av avfall fra omfattende hogst nylig fortatt i området. Vegen kan følges ca. 40 m oppover mot en åsrygg der det ligger to gravhauger (nr. 42 a, b), en på hver side av vegen. Den ene ligger 8 – 10 m til venstre for vegen (diameter 15 m, høyde 0,8 – 2 m), den andre ligger kloss i vegen på høyre side og er blitt noe ødelagt av hogst (diameter 7 m, høyde 0,5 m). Forbi disse gravhaugene går vegen videre i S-lig retning mot den nåværende turstien et par hundre meter lenger oppe i lia. Her krysser den stien og kan med nød og neppe stedvis spores (forstyrres av mye hogstavfall), inntil den trer tydeligere frem et stykke høyere opp, der går den i Ø-lig retning rett mot den første kafferastplassen ved Storaunet.

Vegtraséene ved Storaunet
Hulvegen er trolig del av den gamle vegtraséen fra Trana som går østover mot Storaunet, hvor den møter den gamle kløv- og ridevegen fra gamle Ogndalsvegen i nord. Denne vegen har etter alt å dømme gått videre bak Oftenåsen over mot Ryan i Henning og videre langs Leksdalsvatnet til Verdal.

I en artikkel i N-Trøndelag Historielags årbok for 1939, skriver lokalhistoriker Heyeraas:
”Tradisjonen sier at den gamle vei til Henning gikk forbi Storaunet. Det var denne vei Kalv Arnesson skulle ha tatt, da han drog for å delta i slaget på Stiklestad.”

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana