onsdag, 03.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Storaunet – gravfelt (57 – 67)

Forfatter: Kari Støren Binns

Gravanleggene på Storaunet - lokaliteter 48 - 67. Som vi ser opptrer de gruppevis på fremherskende steder i terrenget. Kartskisse: Kari Støren Binns.

Beskrivelser fra de nyeste registreringer i området (mai 2005).

57 Gravrøys
Omkring 85 m Ø for gravrøys nr. 56, lengst V i gravfeltet:
Ganske godt markert og lett synlig rund røys. Overflaten er noe ujevn, med en del store stubber. I toppens NV-side en svær stein, og i SSV-kanten mye kampestein. Ingen utpreget grop i midtpartiet.
Mål: Diameter 12 m, høyde 0,9 m.

58 Steinsetting
Ca. 4 m SV for nr. 57:
Her er rester av en mulig steinsetting, en krets med ganske store steinblokker som opprinnelig kan ha bestått av 9 – 10 stein, plassert på en bergflate, omtrent 1 m fra hverandre. Nåværende krets består av fem stein, hvorav to er tildekket av kvistavfall. De resterende steinene er omkalfatret p.g.a. skoghogst i 2000, flere stein ligger både NØ og VNV for steinsettingen, der det også ligger en del kvistavfall.
Mål: Anslått ytre diameter ca. 4 m, indre diameter ca. 3 m. Høyden på steinene 0,4 – 0,6 m.

59 Gravrøys
Ca. 25 m Ø for nr. 57 og høyest på høyderyggen:
Klart markert og lett synlig jordblandet rund røys. Krater i midtpartiet, der det i bunnen er en rektangulær grop orientert N – S, med lengde 2,6 m, bredde 1,2 m, trolig et avdekket gravkammer. Selve krateret har en mer rund form med diameter 5 m, dybde 0,9 m. Røysa er gressgrodd.
Mål: Diameter 18 m, høyde 2 m.

60 Gravrøys
Ca. 8 m VSV for nr. 59:
En lav, noe uklart markert rund røys. I midtpartiet en stor lys stein – muligens dekkstein? Mosegrodd, noen grantrær i SV-siden.
Mål: Diameter 6 m, høyde 0,5 m.

61 Gravrøys med bautastein
Ca. 6 m ØNØ for nr. 59:
En lett synlig og klart avgrenset rund røys. I midtpartiet en forsenkning der det står en bautastein, lengde ca. 2 m. Steinens størrelse ved fotpartiet er 0,4 x 0,35 m. I V-siden av bautaen en smal helleformet stein. Røysa er gressgrodd.
Mål: Diameter 9 m, høyde ca. 1,5 m.

62 Gravrøys
2 m VNV for nr. 61, kant i kant og NNØ for nr. 59:
En klart markert, rund røys, omgitt av en ca. 0,5 m bred fotgrøft. Gressgrodd.
Mål: Diameter 10 m, høyde 0,6 m.

63 Trearmet gravrøys
Kant i kant og VNV for nr. 62:
En trearmet jordblandet røys som har felles fotgrøft med nr. 62 langs SØ-siden. Armene er orientert i retningene VNV, ØNØ og SSØ og måler ca. 9 m fra midtpunktet. Armen mot SSØ er klart markert. I midtpartiet en svak forsenkning. Gressgrodd.
Mål: Ca. 17 x 17 m, høyde 0,4 m.

64 Gravrøys
Kant i kant med nr. 61:
En lav, rund røys. Klart markert, men unnselig. Gressgrodd. Stor grop i midten, som måler 1,5 x 1 m, dybde 0,4 m. Røysa er delvis omgitt av en fotgrøft, bredde 0,5 m
Mål: Diameter 5 m, høyde 0,3 m.

65 Gravrøys
Ca. 21 m SØ for nr. 61, på en pynt der terrenget faller ned mot SØ:
En rund røys med en litt toppet form, synes urørt. Lynggrodd og bevokst ned gammel granskog.
Mål: Diameter 8m, høyde 0,9 m.

66 Gravrøys (rest)
Ca. 8 m NNØ for nr. 62, ut mot bergpynten i NNØ:
Rester av en røys. Kuppelstein sees her og der, men er rotet og vanskelig å definere. Ujevn overflate. Gress- og lyng-grodd.
Anslått mål: Diameter 9 m, høyde 0,2 – 0,3 m.

67 Gravrøys
Denne røysa ligger et stykke bortenfor dette feltet, men på samme bergplatået, der det faller bratt av mot N og Ø, omkring 130 – 135 m N for gravrøysa nr. 59:
Klart markert rund røys, men lite synlig da den er dekket med granskog. Den ligger på brinken mot N, på en fremstikkende bergknaus. I midtpartiet to ganske store kratere, med størrelse 2,5 x 3 m og 2,5 m, dybde 0,4 – 0,5 m. Bevokst med lyng, mose og grantrær.
Mål: Diameter 16 m, høyde 1,5 – 2,5 m.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana