onsdag, 03.06.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Ødegården på Storaunet

Forfatter: Kari Støren Binns

Den slette skogbunnen på Storaunet tyder på at området har vært ryddet og oppdyrket. Foto: Harald Duklæt.

Her skal det ifølge gamle kilder ha vært en stor gård, en parsell av Trana. Th. Petersen beskriver i 1943 området ved Storaunet: ”Storaunet, forsvunnet gård i Tranamarka, på sydsiden av Oftenåsen. (Her må han ha ment NØ-siden). . . . . Omkring Storaunet er det tydelig at det er gammel dyrket mark, som ligger i solhellingen. . . . ”

Det har vært spekulert på hvor den forsvunne ødegården på Storaunet kan ha ligget. Det kan ha vært oppe på selve bergplatået der gravfeltet ligger. Dette området har lenge vært bevokst med tett skog, men i de siste årene har det blitt drevet tømmerhogst her. Fornminneområdet er dessverre blitt noe skadet som følge av hogsten, men det er likevel mulig å se de forskjellige strukturene og få et inntrykk av hvordan området har sett ut. Stubber og kvist samt våtmarksdannelse gjør det likevel vanskelig å finne strukturer som kan antyde rester av gårdshus.

En liten mulighet er øynet i registreringen fra 1992, der det står følgende: ”Inntil haug 6) (nr. 57 ovenfor) V-side ligger det en samling med stor stein. 2 – 3 m lengre V for dette sees en mulig hustuft som er orienter NØ/SV. Tegner seg som svakt markert overtorvet stein med mose inni rommet og lyng utenfor. Indre mål lengde 7m, bredde 3 m.”
Andre flatlendte terrasse-lignende områder i nærheten kan også romme visse muligheter, men her oppe er det ingen åpenbar nær tilgang til drikkevann, med mindre det finnes et oppkomme.

Gården kan også ha ligget et stykke SV for gravfeltet. Lokalhistorikeren Sverre Heyeraas uttrykker seg helt konkret om dette i en liten artikkel i N.Tr. Historielags årbok fra 1939. Bautasteinen på Storaunet står . . . ca. 250 meter nordaust for den tidligere gård Storaunet, i Tranamarka, nå Ogndal kommunes skog . . . Dette peker ut SØ-hellingen nedenfor den gamle ridevegen forbi kafferastplassen, som må ha vært vel egnet for bosetting, der det er solrikt og lunt og relativt tørt – i alle fall i den senere del av jernalderen da klimaet var noe bedre enn i våre dager. Her har det imidlertid også vært drevet mye hogst, og våtmarksdannelse og grøfting gjør det svært vanskelig å gjenkjenne strukturer tilknyttet en jernalderbosetting.

En tredje mulighet kan være området rett Ø for Storaunetfeltet, på innmarka til Saur gård, et underbruk av Bruem, som ble nyryddet for nærmere 70 år siden. Fra gravfeltet er det fri sikt nedover dit, og mellom feltet og innmarka ligger det enda et lite gravfelt (nr. 68 – 72). På en liten høyde nær Fosslibekken på innmarka ca. 75 m SV for husene på Saur er et område vel egnet for boplass.

Bakgrunn
Sneppahaugen
Sverre Marstrander - 1
Sverre Marstrander - 2
”Offersteinen”
Tidstavle
Fornminnene på Sneppahaugen (1 – 3)
Sneppahaugen (4 – 11)
Sneppahaugen (12 – 13)
Området Tranabakken – Trana Øvre (14)
Gravfelt og gravfunn mellom Infanterivegen og Trana Øvre (15 – 19)
Trana gård (20)
Gravfelt SØ for tunet på Trana Øvre (21 – 26)
Flere gravfelt mot Oftenåsen (27 – 40)
Gravfelt (27 – 35)
Gravfelt (36 – 40)
Veger og ferdsel i Tranaområdet (41 – 42)
Ødegård, gravfelt og gravgrupper på Storaunet (43 – 74)
Gravfelt (43 – 47)
Gravgruppe (48 – 49)
Gravfelt (50 – 56)
Storaunet – gravfelt (57 – 67)
Ødegården på Storaunet
Jordmagnetiske målinger
Gammel dyrket mark (68)
Gravfelt (69 – 73)
Gravgrupper (74 – 77)
Når levde det folk her?
ØVRE TRANA GÅRD
Fredet gårdsanlegg
Aldersheim i 40 år
Kulturminner
Mange eiere
Lille-Trana