fredag, 26.02.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Bitter debatt i Sparbu

Forfatter: Morten Stene

ALTERNATIVER: Kartet viser hovedtraseen og to alternativer som var inne i jernbanedebatten i Sparbu. Kartskisse: Harald Duklæt.

I Sparbu kommune ble jernbanedebatten omfattende og til dels bitter. Det ble diskusjon både om traseens beliggenhet og plasseringen av jernbanestasjonen.


Selve jernbanelinjen gjennom Sparbu ble gående der den opprinnelig ble stukket ut i 1893. Men før dette var endelig vedtatt var det flere forslag til alternative løsninger som både ble diskutert og utredet. Et alternativ var å legge banen lengre øst enn opprinnelig planlagt, forbi Leira gård og på østsiden av hovedveien, nordover forbi Hamrem og ned på Mære og inn på dagens trase derfra. Men anleggets overingeniør kunne ikke anbefale denne linjen da den blant annet ble 30.000 kroner dyrere.


Et annet alternativ var å legge jernbanen lengre opp i bygda fra Røskje til Vist. Alternativet var på østsiden av Rambergsmyra, om Ystgård, Lein, Jørem, Lian og Lånkan til Vist og Steinkjer. Videre gikk forslaget ut på å legge hovedjernbanestasjonen for Sparbu ved Lein. Men heller ikke dette alternativet kunne anbefales. Anleggets overingeniør påpekte at denne linjen ville bli to kilometer lengre enn den opprinnelig trukne linjen og at terrenget tildels var meget kupert.


I dag kan det virke noe unaturlig med disse indre linjene. Men i 1900 var det ikke noen tettbebyggelse i Leira-området (tettstedet Sparbu i dag) eller på Mære. Derimot var fylkets største meieri på Lein, dessuten var det butikk der. I den grad det var noe sentrum i Sparbu kommune var dette på Lein.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten