fredag, 05.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Sparbu stasjon etableres

Forfatter: Morten Stene

Kaaberg Sparbu: Da Sparbu stasjon ble etablert på Leira i Kårberg grunn, var det midt i ødemarken. Foto utlånt av Knut Mære.

Opprinnelig stasjonsplassering var en hovedstasjon på Sparbu (Leira) og en mindre stasjon på Vist. I 1898 kom saken om stasjonsplassering opp i kommunestyret. Diskusjonen gikk på hvor hovedstasjonen skulle plasseres, og alternativene var ulike plasseringer på strekningen Leira/Kåberg og Mære. I 1898 vedtok kommunestyret å plassere stasjonene på Hamrum gårds jord, subsidiært på Kåbergs grunn. Argumentasjonen var at ”Den øvre del av bygden ligger ret op for gaarden Hamrum og har sin naturlige kommunikasjonslinje nedover dalføret mellom Lein og Nordgaard, hvor som følge deraf allerede tidligere har været paatænkt lagt nyvei ned til hovedveien”. Vedtaket utløste mange reaksjoner. Hovedtrekkene i responsen var at hver i enkelt gikk inn for det stasjonsalternativet som representerte korteste avstand til egen dørtrapp. I tillegg kom et ønske om stasjon på Mære, hovedsaklig begrunnet ut fra at det var etablert landbruksskole der. Etter mye diskusjon vedtok Sparbu kommunestyre den 17. januar 1900 å innstille overfor Stortinget at hovedstasjonen legges til Kåberg (der den ligger i dag) og en mindre stasjon ved Vist/Lænn.


Da Stortingsproposisjonen med plan og overslag for strekningen Salberg–Sunnan kom var forslaget som innstilt fra Sparbu kommunestyre: Hovedstasjon på Kårberg og mindre stasjon på Lænn. Men i diskusjonen kommer det opp forslag til kun en stasjon i Sparbu kommune, og det på Mære (ved Korsvegen på Mæresmyra). Dette ble også vedtaket i Stortinget den 5. juni 1900.


Men allerede samme høst gjøres det en henvendelse til fylkets stortingsrepresentanter om å ta opp saken på nytt. Det kom både forslag om en mindre stasjon på Røskje og en stasjon på Vist/Lænn. Og faktisk blir saken tatt opp igjen i Stortinget. Den 24. april 1901 behandles saken, og vedtaket endres: ”Stortinget samtykker i, at den af Stortinget under 5te juni 1900 fattede beslutning om stasjonsarrangement i Sparbu forandres saaledes, at der istedenfor den besluttede station ved Korsvegen paa Mæresmyren anordnes en station ved Kaaberg og et stoppested ved Vist eller Lænn”. Med dette vedtaket var kampen om jernbanestasjonene avsluttet. Men det holdt på å bli endringer i disse planene også på grunn av vanskelige grunnforhold ved Kåberg. Den 25. februar 1904 forelå det en uttalelse fra fylkesingeniøren om eventuelt å flytte stasjonen til Mære. Men man løste det byggetekniske så stasjonen ble bygd på Kåberg.


Da Sparbu stasjon ble etablert på Leira i Kårberg grunn, var det midt i ødemarken. Rundt 1920 ble de første husene bygd og det utviklet seg til et tettsted. Etter hvert ble det etablert butikk, meieri, spinneri, sementstøperi, sagbruk, kafé etc. og det vokste fram en stasjonsby.

Hell - Sunnanbanen
Strekningen Rinnleiret–Sunnan
Rinnan–Sunnan, de harde fakta i 1905
Rinnan stasjon
Traséen Rinnan–Verdal
Bru over Verdalselva
Verdal stasjon
Strid rundt plassering av Verdal stasjon
Diskusjon i Verdal
Åpning av strekningen Levanger–Verdal
Traséen Verdal–Steinkjer 1
Traséen Verdal–Steinkjer 2
Bru over Ydseelva
Koabjørga tunnel
Røra [Salberg] stasjon
Jernbanebru over E6 på Røra i 2005
Lunnantunnelen
Sparbu stasjon
Bitter debatt i Sparbu
Sparbu stasjon etableres
Privatfinansiert stasjon på Mære
Vist stoppested
Bru over Figga
Steinkjer stasjon
Spor til kaia
Vandalisme i Steinkjer
Lokal krig
Valg av trasé
Jernbanen gjennom entreen
Lokalisering av stasjonen
Store endringer i Steinkjer
Traséen Steinkjer–Sunnan
Bru over Steinkjerelva
Jernbanebrua blokkerte elva
Dypvannskaia i Bogen
Jernbanespor til Bogakaia
Åpnet i 1927
Jernbane og havn - to sider av samme sak
Skjæringen i Våttabakken
Byafossen stoppested
Sunnan stasjon
Åpning Hell–Sunnan banen 1
Åpning Hell–Sunnan banen 2
Sunnan et midlertidig endepunkt
Beitstad- eller Snåsalinjen?
Ekstraordinært fylkesting
Videre utbygging av Nordlandsbanen
Stasjonenes arkitektoniske særpreg
Kjøring av damplokomotiv
Stoppested og holdeplass
Linjen og linjetjenesten