tirsdag, 09.08.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)

Nyregistrering v/Kari Støren Binns og Richard Binns 28.03. og 13.05.2007.
Tidligere registreringer L. D. Klüwer 1816, K. Wibe Müller 1974, K. P. Buhaug 1978.

1. Lav jordblandet rund gravrøys, ganske godt markert, men noe uklar i ytterkant i V-siden. Trolig utstyrt med kantkjede, men denne er stort sett overgrodd. Sentralt i gravrøysa sees et åpent kammer, orientert Ø-ØSØ – V-VSV, lengde ca 2 m, br. Ca. 0,9 m, dybde 0,2 – 0,3 m. I V-enden et noe dypere parti, dybde ca 0,5 m. Mulig fast fjell i Ø-enden? I graven, sannsynligvis i kammeret, er det i følge gamle opplysninger funnet «en metallurne og nogle offerinstrumenter». «Metallurnen» er sannsynligvis en bronsekjele som har vært en gravurne for den avdødes bein, og «offerinstrumentene» er nok gravgods i form av smykker eller våpen. Funnene er ikke tatt vare på. Røysa utenom kammeret er overgrodd med torv og gress. Mål: Diameter 12 m, høyde opptil 1 m.

Ca. 17,5 m SV for 1, og 12 m SSV for Ø-enden av 4:
2. N-ligste stein i en rund steinsetting, som består av ni middelstore steinblokker i en tilnærmet sirkelrund krets med en noe større steinblokk plassert omtrent i midten. Steinene i steinkretsen har en størrelse på 1 – 1,3 m, og avstanden mellom steinene er gjennomsnittlig omkring 3,5 m. Midtsteinen har en diameter på ca. 1,8 m og høyden er ca. 1,4 m. Nordligste kretsstein ligger ca. 4 m S for 4. Steinkretsens ytre mål: NV-SØ 14,1 m, NØ-SV 14,5 m.

Ved utgravinger i 1869 ble det påvist smale steinlag fra midten og ut mot sidesteinene på sør- og østsiden av midtsteinen. I den andre halvdelen av ringen var det et tynt kullag. Ingen gjenstander ble funnet. I 2002 ble det gjort en mindre prøvegraving nord for midtsteinen, og trekull herfra ble datert til 550 – 560 e. Kr.f.

3. Høy og smal bautastein av grønnskifer, som nede ved bakken måler 53 x 40 cm og smalner svakt mot toppen. Høyden er anslagsvis ca. 5 m. Steinen kan synes å være plassert i en gressbevokst liten rund røys, med Mål: Diameter ca. 4m og høyde ca. 0,2 m.

4. V-enden av en mur eller oppbygget steinmurt ? vei, som kan følges oppover bakken mot gravfeltet i en bredde på 5 – 6 m og en lengde på 27 m opp bakkeskråningen til den treffer på Helgesliavegen som skjærer gjennom anlegget. I nedre del er anlegget orientert VSV – ØNØ og noe høyere opp dreier det litt mer i retning Ø – V. På oversiden av Helgesliavegen gjenopptar hovedretningen VSV – ØNØ videre opp mot selve gravfeltet, der den stopper opp nær ved gravrøysa nr. 1. Lengden på anlegget herfra og ned til Helgesliavegen er ca. 44 m, og dens samlede lengde rundt 87 m, der Helgesliavegen inkludert veikanter, forstyrrelser og grøfter har fjernet ca. 16 m. Anlegget er bygget opp av til dels stor rundkamp og stort sett forstyrret og ujevn på overflaten. Et unntak er det Ø – V orienterte partiet nedenfor og på V-siden av Helgesliavegen, der man kan se en forsenkning langs midtaksen med en svak oppbygging langs sidene, i en strekning på ca. 10 m. Noe lenger ned, langs S-siden av anlegget, kan man fortsatt se intakte kantsteiner. På Ø-siden av Helgesliavegen er anlegget lite identifiserbart og meget sterkt forstyrret nærmest veien, men kommer tydeligere frem lenger opp, der det er temmelig utrast og har en bredde på opptil 8 m. Hele anlegget er sterkt tilgrodd med torv og gress og ikke lett gjenkjennbart. I denne øvre delen skal anlegget i følge K. Rygh opprinnelig hatt en høyde på 60 cm og en bredde på 2,5 m. I følge Klüwers kart har det vært en åpning i muren, ca. 31,5 m VSV for enden i ØNØ, med en bredde på 2,5 m. Denne var markert med to steinstøtter som portstolper.

5. Rund lav gravrøys med fotkjede og en sentralt plassert bautastein av samme grønnskifer som den forrige bautasteinen. Fotkjeden er ganske overgrodd, men kan sees stedvis og merkes med jordbor rundt det meste av røysa. Bautasteinen, som er forholdsvis spiss, måler 0,65 x 0,25 m nederst ved bakken og er ca. 4,8 m høy. Røysa er gressgrodd og måler 11,7 m i diameter og har høyde ca. 0,4 m.

6. En mektig jord- og steinblandet rund gravhaug, kalt Helgeshaugen. Godt synlig i terrenget. Haugen består hovedsakelig av rundkamp, men er dekket av og iblandet jord og sand. Mulig anlegg av brem langs N-siden. Haugen har en del skadet i top-partiet og i S-siden, med store krater og inngrep. Gress og torvbevokst, med et par bjørketrær i Ø- og N-siden. Mål: Diameter 40 m, høyde 4 – 4,5 m.

7. Tilsvarende stor gravhaug, jordblandet, bygd hovedsakelig av stein. I midten et svært krater med diameter 11 m og dybde 1 m. Gress- og torvbevokst, en furu og en bjørk står i Ø-kanten. Mål: Diameter ca. 30 m, høyde 2 – 3 m.

8. Rund gravhaug med tykt jorddekke, muligens med stein i kjernepartiet. Jevn profil, men uklart markert. Synes urørt. Det er ikke uvanlig å finne slike små hauger kant i kant med de store monumentale gravhaugene. Mål: Diameter ca. 8 m, høyde mot SV ca. 1,3 m, mot NØ ca. 0,2 m.

9. Rund lav gravrøys med et lite søkk i midtpartiet med diameter 1m og dybde 0,2 m. Gressgrodd. Mål: Diameter 4 – 5 m, høyde mot V ca. 1 m, i ett med terrenget i Ø.

10. Rundoval gravrøys, orientert N – S. Synes urørt, gressgrodd. Mål ca. 4 x 7 m, høyde 0,3 – 0,5 m.

11. Muligens rest av gravrøys, som kan sees nå i registreringssituasjonen, med lav vegetasjon og fjernet tre. Bare kantene ligger igjen. Mål: Diameter ca. 5 m, ingen høyde.

12. Store steinblokker. Opprinnelig lå det fire store steiner i dette området. De dannet en trekant omkring den fjerde steinen. I dag er bare tre av steinene bevart på sin opprinnelige plass. Muligens ligger den fjerde omveltet, og trolig ikke langt fra sin opprinnelige plass ca. 17,5 m SV (260°) for midtsteinen (den største av steinene). Denne ligger ca. 12 m VSV for gravhaug nr. 8, med største mål ca. 3 m. Den S-ligste steinen ligger ca. 10 m S – SSV for nr. 8, med største mål 1,2 m og den N-ligste steinen ligger ca. 14,3 m VNV for nr. 8 og 14 m SØ for nr. 11. Vi vet ikke hvilken funksjon disse steinene har hatt i gravfeltet, men det er ingen tvil om at de er plassert der med hensikt.

13. Rund gravrøys, ganske lett synlig og godt markert. I midten et søkk, ca. 2 x 1,5 m, dybde 0,2 m. Noen stein synlig, ellers bevokst med gress og et par trær. Mål: Diameter ca. 6 m, høyde ca. 1 m.

14. En mektig jord og steinblandet rund gravhaug kalt Ormshaugen. I midten et stort krater, ca. 6 x 11 m, orientert SØ – NV, dybde ca. 2 m? fylt med kvist og hageavfall. Gress og mosegrodd , kjerr og løvkratt. Mål: Diameter ca. 45 m, Høyde 3,6 – 4 m.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)