onsdag, 03.03.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Løsmasser og vegetasjon

Forfatter: Rolf Andersen

Sammenhengen mellom løsmasser og vegetasjon:

Plasser musepekeren i bildet for mer tekst.


Illustrasjonen som du ser her, kan sammenlignes med situasjonen i Egge mellom Eggehvammen og Østbyvegen (dersom vi ser fra fjorden mot Kvamsenget). På begge sider finnes blanding av glacifluvial grus, dvs. breelvavsetninger og morene. Begge deler består av forholdsvis grove masser.

Treslagene fordeler seg etter løsmassene i grunnen. Rundt Lundselva finner vi de fineste massene. Her er det bl. a. tjukke lag med leire, og i slike masser trives en del lauvskog, spesielt or som vi finner mye av.

Ryggen er en fjellrygg som er dekket av morenemateriale og noe leire. Bogatangen og Søndre Egge består av glasifluvialt materiale. Denne massen egner seg godt som vei- og byggegrunn. Det er ganske stort samsvar mellom kommunikasjoner, boligfelter og løsmasser i dette området. Treslagene fordeler seg etter løsmassene. Furua trives der det er tørrest. Dette er på den groveste grusen og de høyeste partiene. Ellers finner vi gran og lauvtrær.
Flatene består av hav og fjordavsetninger - leire. Leira egner seg godt til dyrkingsjord med dagens teknologi. Langs Lundselva finner vi lauvskog, mest or.
Gårdene Litlby, Gjævran og Lund ligger på små morener. Her blir det tidlig snøbart og jorda blir ikke vassjuk.
Tynt dekke med bunnmorene gir grobunn for skog. Blåveisa gir en sikker identifikasjon av kalkstein i berggrunnen bak Gjævran og Lund.

Landskapet rundt Steinkjer
Naturlandskap og kulturlandskap
Naturlandskap og kulturlandskap
Landskapet i Egge
Veidefolk
De eldste restene
Landbruk
Gårdsnavn
Redskaper som ble brukt
Jordbearbeiding
Jordbearbeiding 2
Gjødsling
Slodding og Harving
Innhøsting
Hva slags jord?
Sørhellinger
Sørhellingene med løsmasser i Egge
Lettdrevet jord
Jordarter
Leirjord
Leirjorda i Egge
Leire rundt Lundselva
Morenejord
Morenejorda i Egge
Morener
Torvjord
Torvjorda i Egge
Jordartene og jordbruk
Leirjord
Torvjord
Morenejord
Løsmasser og vegetasjon
Arealbruken
Første jordbruket
Konklusjon
Bidragsytere