lørdag, 05.12.2020  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
 
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Forsvar og skatt

Forfatter: Olav Skevik

Skipreidene i nåværende Steinkjer kommune. Det var sannsynligvis to skipreider i Beitstad. Etter Olav Skevik: Folk og fylker i fjerne tider. 1997. Kartgrunnlag Statens kartverk.

Det var ikke noe nytt at bønder og grender måtte forsvare seg, det nye var organisering av forsvaret under kongen. Denne organiseringa av sjøforsvaret, leidangen, er knytt til Håkon den gode på midten av 900-tallet. Og Frostatingsloven har mange bestemmelser om skip, våpen, kommandoforhold osv. Men det er noe usikkert hvor gamle disse bestemmelsene er, kanskje stammer de heller fra 11-1200-tallet enn fra 900-tallet.

For å si det enkelt så gikk forsvarsplikten som bøndene hadde, etter hvert over til skatt. Leidangen vart en årlig skatt. Opprinnelig var den en personskatt, men landsloven fra 1274 gjorde den om til en skatt på jord. Om det ikke var gjort før, så måtte da all jord takseres som grunnlag for det som vart kalt leidangsskatten.

Til vanlig sier vi at landet var inndelt i skipreider, og hvert skipreide skulle ruste ut et skip i leidangsflåten. Også i vår del av landet var det slik, og vi får vite tallet på skipreidene i hvert fylke i Trøndelag i Magnus Lagabøtes testamente fra 1277. I Aslak Bolts jordebok fra 1430-åra får vi også navnet på skipreidene.

Det gamle Sparbyggjafylket omfatta det som i dag er Steinkjer, Snåsa og Lierne kommuner. I Steinkjer var Ogndal og Stod egne skipreider. På nordsida av Snåsavatnet lå Skaun skipreide, og Vemund skipreide omfatta det som seinere har vært Egge og Føling sokn. Ennå kan navnet Båbua brukes om Henning, det er det gamle Båbu eller Bagabu skipreide. Sparbyggja skipreide lå lengst sør i Sparbu og Trott (?) lengst i nord. Det siste navnet er usikkert og har kommet bort i tidens løp.

Beitstad lå i det gamle Øynafylket som ellers omfatta Inderøya og Verran. Alt tyder på at det har vært to skipreider i Beitstad, men vi kjenner ikke navnet på dem.

Skipreidene hadde ofte gamle bygdenavn som Sparbu, Ogndal, Skaun. Kanskje kongene brukte eldre sammenslutninger, grender, bygder da skipreidene vart innført?

Innledning
År 1000 - 1350
Steinkjer
Jordbruket
Hus og tun
Flere gårder og gårdsbruk
Folketallet
Gårdsdrifta
Kirke og kristendom
Kirkene
Mæreskirka
Den nye staten
Forsvar og skatt
Seinmiddelalderen år 1350 - 1550
Den økonomiske nedgangen
Færre gårder og gårdsbruk
Nedgang i landskylda
Prestegjelda