tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Romertid ( Kr. f. - 400)

En har antatt at gården Egge i romertid lå i nærheten av gravfeltet med de store steinringene. Det er ikke funnet spor etter gården her, men området er ikke skikkelig undersøkt.

Under utgravningene sommeren 2000 før bygging av den nye E6 i tunnell gjennom Eggehvammen, ble det funnet hustufter og kokegroper sør for Egge barneskole, i skråninga vest for gravfeltet med steinringer. Det reiser spørsmål om Eggegården, eller deler av den, kan ha ligget her. Bildet over viser utgravningsområdet, med Egge barneskole i bakgrunnen.

Arkeologene fant ulike typer hus på vestsida av Eggehvammen: Langhus, grophus og rundhus. Alle disse husa har neppe stått her samtidig, så området må ha vært i bruk i lang tid. Ei av kokegropene som ble funnet i området, var usedvanlig stor, og vitner om at det har vært flere enn ei vanlig husholdning som har brukt den.

Funn fra andre steder i landet viser at nordmenn i romertida bygde lange hus med vegger av stein og jord og med ei indre stolperekke som bar taket. Slik har nok også langhuset på Egge vært. Bildet over viser tufta der langhuset stod. De hvite papptallerknene markerer ytterveggene og de to indre, takbærende stolperekkene. Steinhaugen er trolig restene etter et ildsted.

På toppen av Eggehvammen, i området ovafor Fylkesmannsboligen, er det tidligere funnet spor etter ildsteder, fletta treverk og kanskje stolpehull.

Hustuft etter langhus vest for Eggehvammen - Foto: Einar Sandvik

Eldre jernalder
Egge
Egge gård
Førromersk jernalder (500 f.Kr. - Kr. f.)
Romertid ( Kr. f. - 400)
Folkevandringstid (400 - 600)
Gravfelt ved Paradisbukta og på Skåtangen
Flyfoto
Gravfelt I på Egge, Ølvisheim
Steinringene
Arkeologene graver ut en steinring
- Neverkaret
Bronsekjelen
Skikken i eldre jernalder
Gravfelt II på Egge, Eggehvammen
Gravhauger fra folkevandringstida
Arkeologene graver
Gravfelt på Hegge
Gravfelt på Helge og By
Gården By
Bygdeborger
Folkevandringstida
Korpdalshøgda
- Utforming
- Funksjon
- Kartskisse
- Adkomst
Johallpynten
- Utforming
- Funksjon
- Sammenhengende kjede
- Adkomst
Vinillen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Nattsjøberget
- Utforming
- Funksjon
- Forbindelse
- Adkomst
Hoåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Skansåsen
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Gjevranslottet
- Adkomst
Elnanslottet
- Utforming
- Murene på Elnanslottet
- Funksjon
- Adkomst
Østvikslottet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Steinfjellet
- Utforming
- Funksjon
- Adkomst
Kvitberget
- Utforming
- Muren
- Funksjon
- Adkomst
Varder
Våttå