mandag, 30.01.2023  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
 
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
    Neste   

Innledning

Forfatter: Olav Skevik (Kart og bilderedigering Harald Duklæt)

Kartgrunnlag Statens kartverk
Kartgrunnlag Statens kartverk

Gjennom middelalderen kommer vi mye nærmere vårt eget samfunn enn i tidligere perioder. Kongedømmet eller staten og kirka kom til landet, også til Steinkjer, og de preger samfunnet vårt den dag i dag. Slike institusjoner hadde vi ikke hatt før, og de fikk mye makt. Det måtte bety at de som hadde stor makt før, nemlig høvdingene i bondesamfunnet, måtte få mindre makt. Når vi her skriver om Steinkjer, så betyr det området som Steinkjer kommune omfatter i dag, eneste unntaket er avsnittet om Steinkjer som by i middelalderen.

Stort sett var det også slik at de som hadde størst makt i stat og kirke, kom utenfra til Trøndelag og la under seg landsdelen. Det er f.eks. tydelig med de tre misjonskongene Håkon den gode, Olav Tryggvason og Olav Haraldsson. De hadde med seg en europeisk kultur som skulle forandre det gamle trønderske bondesamfunnet på mange måter, i atferd, tanke og tru.

Bondesamfunnet forandra seg også på 500 år, men det forandra seg seint. Oversiktsmessig var det slik at gårdssamfunnet vi kjenner i dag, var utvikla før middelalderen tok til. Mange gårder er eldre, og tallet på gårder og gårdsbruk auka fram til midten av 1300-tallet. Da kom svartedauden og flere pestsjukdommer etterpå, og rundt rekna halvparten av gårdene i Steinkjer vart liggende folketomme. Noen grodde til med skog og kratt, andre vart brukt til beite og slåtteng og de fleste vart tatt i bruk igjen etter et par hundre år.

I Norge rekner vi middelalderen fra omkring år 1000 og fram til reformasjonen i 1537. Vikingtida glir over i middelalder uten at det fins noen fast grense. Men hvis vi legger vekt på hendinger, kan slaget på Stiklestad i 1030 være ei rimelig grense mellom vikingtid og middelalder. Perioden blir gjerne delt inn i tre deler: Tidlig middelalder (1030-1130), høgmiddelalder (1130-1350) og seinmiddelalder (1350-1536). Andre årstall for inndeling kan vi også finne i forskjellige framstillinger. Her vil vi dele perioden i to slik at vi tar for oss tida fra ca. 1030 til 1350 under ett og deretter seinmiddelalderen. Stikkord for første perioden kan være framgang mens seinmiddelalderen gjerne blir kalt nedgangstid.

Innledning
År 1000 - 1350
Steinkjer
Jordbruket
Hus og tun
Flere gårder og gårdsbruk
Folketallet
Gårdsdrifta
Kirke og kristendom
Kirkene
Mæreskirka
Den nye staten
Forsvar og skatt
Seinmiddelalderen år 1350 - 1550
Den økonomiske nedgangen
Færre gårder og gårdsbruk
Nedgang i landskylda
Prestegjelda