tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Hva er edellauvskog?

Med edellauvskog menes vanligvis vegetasjonstyper med stabil dominans av varmekjære lauvtreslag.

De varmekjære lauvtrærne setter forholdsvis store krav til jordsmonn; vegetasjonsperiodens lengde og sommertemperaturen. Middeltemparaturen for tidsrommet 1. juni - 30. september må ikke understige ca. 12,5 C for de fleste av disse "edle" lauvtrærne. Til sammenligning kan nevnes at gran og furu har et minimumskrav til temperaturen i det samme tidsrommet på ca. 8,4C.

I Norge har en følgende "edle" lauvtreslag:
* Alm (Ulmus glabra)
* Ask (Fraxinus excelsior)
* Bøk (Fagus silvatica)
* Hassel (Corylus avellana)
* Lind (Tilia cordata)
* Lønn (Acer platanoides)
* Sommereik (Quercus robur)
* Vintereik (Quercus petraea)

Av disse forekommer viltvoksende i Nord-Trøndelag alm, ask og hassel.

Edellauvskogene i Norge utgjør den nordligste utløperen av denne sjeldne og kravfulle skogtypen, som forøvrig har sin største utstrekning i den tempererte lauvfellende skogsone ellers i verden. Denne sonen med sommergrønn lauvskog finnes bare på den nordlige halvkule, siden den sydlige halvkule mangler landområder med så utpreget forskjell på sommer og vinter. Vanligvis vokser den sommergrønne lauvskogen i et belte mellom den 30. og 50. nordlige breddegrad, men som en følge av Golfstrømmens innflytelse forskyves grensen noe nordover i Nordvest-Europa, f.eks. i Skandinavia til den 60. breddegrad. Siden edellauvskogens nordligste utløpere nettopp befinner seg i Norge, har vi et internasjonalt ansvar ved å bevare et representativt utvalg som kan gi et variert bilde av våre edellauvskogressurser.

Hva er edellauvskog?
Kort områdebeskrivelse:
Byahalla Naturreservat
Verneforskrift