tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Kort områdebeskrivelse:

Dette er en bratt li ved riksvei 763 like nord-øst for Steinkjer sentrum. Området grenser ned mot bebyggelse og dyrkamark, mens det bakenfor ligger granskog.

KORT FAGLIG BESKRIVELSE:
Dette er en av de største sør-eksponerte almeliene i fylket. Lia strekker seg i en lengde på 4 km., og har en meget rik flora. Naturgeografisk ligger området innen Trøndelags lavlandsregion, og er det mest verneverdige edellauvskogsbestandet i denne regionen. Lia er langstrakt og svært bratt med dominans av alm. I sør-vest er det mere lysåpent og her inngår mye hassel. Nederst i lia inngår endel gråor og gran. Selve almebestandet er dominert av junkerbregne, myske, hundekveke og kratthumleblom. Ellers inngår i feltsjiktet arter som strutseving, firblad, hengeaks, hundekveke, fingerstarr, piggstarr, trollbær, tyrihjelm, kvitveis, blåveis, løkurt, berggull, krattfiol, trollurt, skogsvinerot, kransmynte, mørk kongslys, filtkongslys, brunrot og storklokke.

Det kan nevnes at lundgrønaks er registrert i lia, som en av to kjente lokaliteter på østsida av Trondheimsfjorden. I lia er det et svært rikt fugleliv, med en rekke arter sangere og andre spurvefugler. Området ligger åpent til, og er med sin frodighet et vakkert landskapselement. Området har med sin sentrale beliggenhet, og artsrike plante- og fugleliv stor verdi som forsknings- og undervisningsområde.

FORMÅLET MED VERNET:
Formålet er å bevare den største almelia i Trøndelags lavlandsregion. Området har verdi som forskings- og undervisningsområde.

FORETATTE INNGREP:
Det meste av lia er tilplantet med gran. Granplantene er ennå ikke kommet særlig langt opp, da de ikke er blitt fristilt. Den sørvestre del av området omfatter enkelte plantefelt. Det går en høgspenningslinje gjennom området samt stier og traktorveier. I nedre del av lia er det anlagt enkelte vannanlegg.

AKTUELLE SKJØTSELSTILTAK/MERKNADER:
En del gran bør tas ut etter hvert som trærne blir hogstmodne.

Hva er edellauvskog?
Kort områdebeskrivelse:
Byahalla Naturreservat
Verneforskrift