mandag, 05.06.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
   Forrige Neste   

Tyrihjelm

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Bjørn Kinderås

Latin: Aconitum Septentrionale
Tyrihjelm, eller lushatt, er en av de vanligste plantene i almeskogen.

Tyrihjelm trenger ikke mye lys, og trives godt under det tette bladdekket på lauvtrærne.

Planten vokser fort og kan i løpet av halvannen måned strekke seg over 2 meter i været.

Tyrihjelm er temmelig giftig. I gamle dager ble avkok av tyrihjelm brukt til avlusing, noe navnet "lushatt" stammer fra. Lushatten ble også brukt til å forgifte åte for ulv og bjørn.

Midtsommers danner tyrihjelmen store tette parti i Byahalla sammen med andre høgstauder. Da er Byahalla nesten uframkommelig utenom stiene.

Almeskog med et blått teppe av tyrihjelm er et flott syn.

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel