tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Byahalla natursti

Forfatter: Tekst fra heftet "BYAHALLA NATURSTI"

Foto: Knut Kinderås

Velkommen til en tur etter naturstiene i Byafjellet, som vi har kalt Byahalla natursti.
Langs stiene er det plassert en del plakater om naturforhold og skog. Det er anlagt rasteplasser, bl.a. på de høgeste punktene med fin utsikt over Steinkjer.

En del av stiene går gjennom Byahalla naturreservat. Her må du respektere de vernebestemmelser som gjelder.

Over Brennberga er det en del myr. Her er det laget klopper for at terrenget ikke skal trampes for mye sund. I selve Byahalla er terrenget bratt, og her må du være forsiktig. Og du berger beina tørrest om du bruker støvler.

I rundturen vil du se stor forskjell på naturtypene granskog, furuskog og edellauvskog. Denne variasjonen er symbolisert i logoen til stien.

Vi håper du får en trivelig tur, og at informasjonen kan være til nytte og glede.
Med hilsen fra :
Steinkjer kommune - Ogndalsbruket
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Inn-Trøndelag Skogselskap.

Opparbeidelsen har også skjedd med støtte fra:
- Skogbruksetaten i Steinkjer
- Skogeierlagene i Steinkjer
- Nord-Trøndelag Skogforvaltning
- Fylkeskonservatoren
- Landbruksdepartementet

Byahalla natursti
Alm
Plantelivet i Byahalla
Byahalla fra vår til høst.
Fuglene i Byahalla
Hvorfor synger fuglene?
Andre edellauvtrær.
Gran i Byahalla
Skogens historie
Tett granbestand
Mår
Hakkespetter og andre hulerugere
Tyrihjelm
Gammelalma
Felt alm
Bregner
Strutsevinge
Lav- skjegglav og lungenever
Insektene
Jordsmonnet - brunjordprofilet
Jordsmonn - podsolprofilet
Berget i Byahalla
Folding av bergarter
Rødhyll
Istida - avsmelting i Steinkjer
Naturen over Brennberga
Furu
Furugadd
Naturverdien av gammelskog
Storfuglene
Kulturlandskapet - natur- og kulturarven i fare
Kroksjø - Gammel elvesving
Byafjellet
Myr
Jordsmonn - torv
Byaseteren
Gammel setervoll - Reinsseteren
Jerpe
Meisene
Gravhauger
Skogen i Norge
Skogen i Steinkjer
Hva er skogbruk?
Utviklingstrinn i skog
Treets vekst
Plantefelt
Elgen
Yngre produksjonsskog
Eldre produksjonsskog
Rådyret
Gammelskog
Gran
Flersidig skogbruk
Kantskog
Kraftledninger i skog
Skogsveier
Granfrø - mat for dyr og fugler
Maurtue
Råtesopper
Lysforhold i skogen
Planting
Skogen som ressurs i eldre tid
Gran
Contortafuru
Lerkeslekten
Einer
Vanlig bjørk
Gråor
Osp
Selje
Ask
Svartor
Hassel