tirsdag, 07.02.2023  
  
Startside
Byahalla Natursti
Byahalla Naturreservat
Meteorologi
Geologi
Økologi
Biologi
Kart
Innsjøer (limnologi)
Hjelp
Linker
Om prosjektet
 
    Neste   

Økologi i Byahalla.

Forfatter: Bjørn Lund

Byahalla. Foto: Harald Duklæt

Byahallaområdet er et kalkrikt og sydvendt skoglandskap hvor vanlige trønderske bartrær som gran og delvis furu er dominerende i deler av området, mens spennende lautrær som alm, lønn og hassel setter sitt eksotiske preg på andre og store deler av Byahalla. Det er disse trærne du først legger merke til når du vandrer inn i området.

Men dette skoglandskapet er ikke bare bartær og lauvtrær. Det er et fasinerende, levende og dramatisk samfunn. Et samfunn hvor myriader av sopphyfer, bakterier og mikroorganismer av mange slag delvis kjemper og delvis samarbeider i jord og luft mellom røtter og bladverk, mellom jordkolloider, vann og grunnstoffer.
Lav, moser, urter, busker, lauvtrær og bartrær er de lett synlige elementene i dette varierte samfunnet.
Insekter,fugler og dyr finner næring, ly og boplasser oppe i det hele.

I Byahalla og i naturen ellers er det et nært samspill mellom de levende organismene, og det ikke levende miljøet disse organismene lever i. Det ikke levende miljøet er knyttet til klimatiske og jordbunnsbetingede faktorer.
Det er læren om samspillet mellom mikroorganismer, planter, dyr, jord, luft og vann vi kaller økologi.

I økologien ser vi ikke på en plante eller et dyr isolert, men som en del av et hele, et økosystem.
Med samspill eller miljø i økologisk sammenheng forstår vi forholdet mellom abiotiske elementer som varme, fuktighet og jordbundne næringsstoffer, og alle påvirkningene som kommer fra levende organismer som mikrober og planter og dyr i videste forstand. Disse levende organismene blir kalt biotiske elementer.

Samlivet i skogens økosystem kan arte seg på forskjellige måter. Organismene kan leve ved siden av hverandere som trærne gjør, eller de kan leve på hverandre som tremoser og lav på trær, eller de kan leve i hverandre i et fruktbart samarbeid, som for eksempel mykorhizasoppen i trerøttene.

I forbindelse med omsetning og produksjon i et økosystem snakker vi om tre typer organismer: produsenter, konsumenter eller forbrukere og dekomponenter eller nedbrytende elemeneter.
I naturen er de nedbrytende kreftene like viktige som de byggende.
I Byahalle har vi økosystemene skog og myr.

Økologi i Byahalla.
Oversikt
Plantesamfunnet
Plantesamfunn utenom sjølve halla.
Myr
Økologiske faktorer: Varme
Økologiske faktorer: Lys
Økologiske faktorer: Vann
Økologiske faktorer: Luft
Økologiske faktorer: Jordsmonnet
Økologiske faktorer: Vind
Fotosyntese.
Produksjon.
Forbruk
Nedbryting 1: Strø
Nedbryting 2
Nedbryting 3.
Vinter
Vår
Sommer
Høst