lørdag, 21.05.2022  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
 
 
 
 
 
 
 
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Leiren blir nedlagt

Forfattar: Svein Vestrum

Våren 2004: Steinkjersannan til sals "Deler eller hele bygg for riving eller flytting". Foto: Morten Stene

For dei som hadde militærleiren som arbeidsplass rundt 1990, er det kanskje tvilsamt om kjensla av å ha ein trygg arbeidsplass var like sterk. Etter at Berlin-muren vart rivi i 1989, som eit synleg bevis på at den kalde krigen var slutt, kom det framlegg om store endringar i forsvaret. Dette kunne bety omlegging av organisasjonen, og kanskje nedlegging av leirar. Framtidsutsiktene vart dermed sjølvsagt usikre for dei tilsette.

Etter ein periode da mange gjorde ein innsats for å bevara ein leir dei meinte var viktig og solid, både militært og samfunnsmessig, kom likevel det endelege vedtaket om nedlegging. Slutt-datoen for Steinkjersannan som militærleir vart set til 1. august 1995. I grunngjevinga for nedlegging vart det nemnt at øvingsforholda var for dårlege, og moglegheitene for utviding av leiren små.

I tida etter 1995, etter at militærleiren var nedlagt, har det skjedd mykje. Sannan er i dag ein eigen bydel med mange husvære. Butikk har det vorti der, og det er også både hotell og restaurant på det gamle leirområdet.

Men det er ei anna historie.


Vakta og arresten blir rivi. Foto: Morten Stene (9. september 2006).

Innleiing
Før 1900
1900 Lille-Trana blir kjøpt opp
1900 – 1940 Utbygging av leiren
1940 – 1945 Hestestallar og treplattar
Trengsel på Sannan hausten 1945
Krigsforbrytarar og ”tyskartøser”?
Sivil bruk av leiren etter krigen
Tysklandsbrigadane
Skytefelt - frå Henningvola til Giskås
Heimevernet – enda ein nyskapning i forsvaret
Øvingsavdeling - IØ III
Nye bygg forandrar leiren
Ein annleis kvardag for soldatane
Ein stor og viktig arbeidsplass også for sivilt tilsette
Leiren blir nedlagt
Kjelder
UTFYLLENDE LESNING
Innrykk
-legeunderøkelse
-utstyr og innkvartering
Den siste Tysklands-brigaden 1952/53
Steinkjerminner 1953/54, fra en som kom tilbake
-forlegningen
-33-generasjonen
-klær, sko, våpen
-den militære dagen
-leirsignal
-velferden
-leirliv og byliv
IØ III – små hendelser og betraktninger fra 1960-tallet og framover
-innrykk
-pinlig hending
-Blåmann
-forbedringer
-navnekonkurranse
Glimt fra et soldatliv
-del 1
-del 2
Sannan-historier
Soldatminne frå Sannan 6/1993
-episode 1
-episode 2
"Steinkjersainnan" - vise