fredag, 30.07.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)

15. Rund gravrøys bygd hovedsakelig av stein. Litt i N-siden av røysa er et krater (ca. 1,5 x 0,8 m, orientert ØV, dybde ca. 0,4 m). Lynggrodd. Mål: Diameter 8 m, høyde 1,5 m.

16. Rund gravrøys, godt markert i V-siden mer uklar på Ø-siden, bygd av forholdsvis stor rundkamp. Lyng og krattbevokst. Mål: Diameter 6m, høyde 0,5 m.

17. Oval røys, noe tvilsom som grav, bestående av forholdsvis stor rundkamp. Diffust markert. Mål 8 x 5 m, orientert N – S, høyde 0,3 m.

18. Godt markert rund gravrøys, bygd av rundkamp. Stort krater i midten (Mål: Diameter 4,5 m, dybde 1,3 m). Lynggrodd. Mål: Diameter ca. 10 m, høyde 0,5 – 0,6 m.

19. Rund gravrøys, uklart markert i S. Synes urørt. Bygd av rundkamp. Mose og lynggrodd. Mål: Diameter 5 m, høyde 0,1 – 0,4 m.

20. Rund gravrøys, godt markert. I midtpartiet et krater, ca. 3,5 x 2 m, dybde 0,6 m. Gress- og lyngbevokst. V-siden av røysa er sneiet av Helgesmarkvegen. Mål: Diameter 10 m, høyde 0,8 m.

21. Stor rund gravrøys, plassert oppå en høyde i terrenget og går i flukt med denne. I midtpartiet et krater med diameter ca. 6 m, dybde 2 m. Lynggrodd. Mål: Diameter 27 m, høyde 3 – 4 m.

22. En stor bautastein. Denne steinen har en annen form enn de to øvrige ved at den er lavere og bredere. Bautasteinen har et rektangulært tverrsnitt og består av kvarts-feltspat-glimmergeneis med spredte granater. Den måler ved foten 1,9 x (0,4-0,5) m, høyde ca. 2,7 m, orientert i retning NØ – SV. (Merket k på Klüwers kart). I heftet om Helgesfeltet fra 1991 ser det ut til at bautasteinen opprinnelig har vært omgitt av en steinkrets, men denne er ikke markert av Klüwer. Spor etter denne kan muligens sees ca. 4,5 m N for bautasteinen. Ellers er kretsen trolig fjernet, muligens delvis skjult.

23. Stor rund gravrøys. Bygd av rundkamp. Krater i SV-siden, størrelse ca. 4 x 5 m, dybde 0,6 m. Inngravning fra SV. Røysa ligger i fallende terreng mot NV og V og får her en anselig høyde. Fyllmasse til parkeringsplassen dekker deler av røysas Ø-side. Mål: Diameter 25 m, høyde mot Ø 1,5 m.

24. Liten rundoval gravrøys med en bautastein i Ø-enden. Røysa er orientert Ø – V og bygd av rundkamp. I ytterkanten ganske store stein, mens overflaten ellers stort sett er dekket av mindre stein (appelsinstore), trolig påført rydningsstein som kan stamme fra en flate som ligger rett SV for røysa, mellom denne og nr. 23. Bautasteinen har et rektangulært tverrsnitt, er orientert i retning VNV – ØSØ og måler 45 x (16-17,5) cm, høyde ca. 1 m.

25. Rund gravrøys, bygd av rundkamp. Uklart markert, særlig mot Ø og N. Ligger på en rullesteinterrasse, på kanten mot brattere lende. Mål: Diameter 5 m, høyde 0,3 – 0,4 m.

26. Mulig gravrøys. Består av svært store rundkamp. Uryddig. En slags grop på N-siden. Mål: Diameter 6 m, høyde mot V 1,7 m.

27. Rund gravrøys, bygd av rundkamp. Litt uryddig ut mot kanten av veien, men synes ellers forholdsvis urørt. Mål: Diameter 8 m, høyde 0,4 m.

28. Rund lav røys, bestående av forholdsvis liten rundkamp. Ujevn form og uklart markert. Mål: Diameter ca. 4 m, høyde 0,2 m.

29. Rund gravrøys Uryddig og uklart markert. Svært krater midt i, fylt med hageavfall oa., størrelse 7 x 4 m, dybde ca. 0,5 m. Mosegrodd, krattbevokst. Mål: Diameter ca. 16 m, høyde mot V 3 – 4 m, mot Ø ca. 0,5 m.

30. Liten rund røys av forholdsvis stor rundkamp. Muligens rydningsstein. Mål: Diameter 3 m, høyde 0,3 m.

31. Flataktig og diffus oval steinlegging, orientert Ø – V. Tvilsom grav. Jordhauger lagt opp i S-kanten. Mål: 14 x 7 m, høyde 0,3 m.

32. Rund gravrøys, svært uklart markert mot VSV. Synes urørt. Gress og mosegrodd. Mål: Diameter 7 m, høyde 0,4 m.

33. Rasert gravrøys. Rester ligger som en liten avlang steindunge, orientert VSV – ØNØ. Nåværende mål 15 x 6 m.

34. Rund gravrøys, bygd av rundkamp. Krater i midtpartiet, størrelse 1,6 x 0,7 m, dybde 0,4 m. Mosegrodd. Mål: Diameter 6 m, høyde 0,6 m.

35. Rund gravrøys, noe uklart markert og noe ujevn form. Mosegrodd, enkelte grantrær. Mål: Diameter vel 6 m, høyde 0,3 m.

36. Rund fangstgrop gravd ned i undergrunnen, bratte sidekanter. Sekundært brukt som hytte med inngang i N. Lav voll rundt. Mål: Diameter 3 m, dybde ca. 2 m.

37. Rund fangstgrop, noe innrast. Ingen voll. Mål: Diameter 2 m, dybde 1 m.

38. Kullgrop, vises som en forsenkning i bakken. Jordborstikk viste kullblandet jord i siden og på overflaten under humuslaget. Dypere nede brent sand. Mål: Diameter 2 m, dybde (til overflaten) 0,3 m.

39.Rund gravrøys, bygd av rundkamp. Litt ujevn overflate. Liten grop i N-siden. Mosegrodd. Noen grantrær. Mål: Diameter 5 – 6 m, høyde 0,4 – 0,5 m.

40. Rund gravrøys, bygd av rundkamp. Krater i midten, størrelse ca. 3,8 x 1,2 m orientert Ø – V, dybde 0,3 m. Smal dreneringsgrøft langs N-siden. Bevokst med gran og mose. Mål: Diameter 9 m, høyde 0,7 m.

Innledning
Vandringsruta
Vibe gård
- navnet
- teignavn
- hagen
- Fredrich Brix
- David A. Gram
- hovedlåna
- andre hus
Tidstavle
Fra Vibe til Helge
Gravfeltet på Vibe (1 – 13)
Gårdsgravfelt og graver langs gamle veifar
Gravminner
Kulturminner langs veien (14-23)
Flere gravrøyser
Røyser og boplasser
Mye er fortsatt uoppdaget
Landskapet for to tusen år siden
På vei mot Helge-feltet
Gravfeltet på HELGE
Klüwers kart
Helge gravfelt
Geofysiske undersøkelser på Helge
Steinmur og prosesjonsvei
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibe (1 – 13)
Fornminnebeskrivelser gravfelt Vibemarka (14 – 25)
Fornminnebeskrivelser Geilvollhøgda (26 – 30)
Fornminnebeskrivelser Helgesmarka (31 – 35)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt nord (1 - 14)
Fornminnebeskrivelser Helgesfelt sør (15 – 40)
Fjernede fornminner på Helgesfeltet (41 - 51)