mandag, 10.05.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

– biografi O. S. Welde

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Foto: Beitstaden Historielag
Foto: Beitstaden Historielag

Ole Sivert Welde var født i Beitstad i 1820. Han kom tidlig med i offentlig stell, og førte den første møteboka for formannskapet i Beitstaden som 18-åring. Han tok over heimgården som 26-åring og var en driftig bonde med tillit i lokalmiljøet. Han var ordfører og medlem av amtstinget 1856-59 og 1868-73, og valgt inn på stortinget fra 1859, på et tidspunkt da bøndenes interesse for rikspolitikken var voksende. De ville sette grenser for embetsmennenes maktbruk, styrke det kommunale sjølstyret og bremse den offentlige pengebruken. Skepsisen til unionen var også voksende.
Han ble fort respektert i stortingskollegiet, både for sin store arbeidskapasitet og for sitt grundige arbeid med sakene. Han hadde en levende måte fremme sine saker på, nytta sitt eget bygdemål i all tale og var aldri i beit for ord av den grunn.
Welde var tidlig en av de sterkeste pådriverne for å utvide stemmeretten, og han argumenterte med styrke for at en ikke kunne vente at de som var satt utafor samfunnsstyringa skulle føle noe ansvar for samfunnet. Kulturpolitisk var han også radikal, og ville innføre gammelnorsk i lærerundervisninga. En kan godt si at Welde tidlig tapte preg av å være en typisk sparepolitiker til å bli meir en typisk ”folkehøgskoleradikaler”. Han bidro sterkt til at bøndene kom til å innta en sterkere nasjonal innstilling enn før. Fordi han ble både venn og medarbeider av Johan Sverdrup ble han en megler mellom ”sakførerpartiet” i Stortinget på den ene sida og bøndene under Jaabæks ledelse på den andre. Dermed ligger en stor del av ansvaret for den langsiktige mobiliseringa av stortingsopposisjonen mot embetsstyret hos Ole Sivert Welde.
Welde ønska å tre tilbake fra politikken høsten 1881, men han ble overtalt av Johan Sverdrup og andre til ta valg på nytt. Utpå våren 1882 ble han imidlertid alvorlig sjuk. På sjukesenga hadde han besøk av Sverdrup og Bjørnson og andre venstreledere, og den 17. mai overrakte Anton Qvam ham en gave fra velgeren i Nordre Trondhjems Amt med innskrift av Bjørnson.

Fremst trøndernes fande for frihed du bar
i hver strid
Den stauteste bonde på tinge du var
i din tid


Gjennom sin mangesidige politiske innsats, og ved å bane veg for andre radikale stortingspolitikere fra Nord-Trøndelag, ga Ole Sivert Welde sitt bidrag til at Nord-Trøndelag fikk ry som ”det røde amt” i samtida. Ved det sagnomsuste ”riksrettsvalget” i 1882 ble det bare valgt stortingsmenn med venstretilknytning og folkehøgskolesympatier fra amtet: Ole Anton Qvam, Lars Bentsen, Wilhelm Andreas Wexelsen og Hans Konrad Foosnæs.
Ole Sivert Welde døde i 1883, bare 63 år gammel.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur