onsdag, 01.12.2021  
  
Startside
Steinkjer igjennom 4000 år
Introduksjon
Eldre steinalder
Yngre steinalder
Bronsealder
Eldre jernalder
Yngre jernalder
År 1000-1500
År 1500-1850
År 1850-1900
År 1900-1940
 
År 1940-1945
Steinkjer by
Skoler
Naturressurser og kulturlandskap
Kulturhistoriske filmer
Linker
Om Prosjektet
 
   Forrige Neste   

– biografi H. B. Guldahl

Forfatter: Hans-Magnus Ystgaard

Halvor Backe Guldahl med frue foran Fylkesmannsgården. Foto: Egge Museum.

Halvor Bache Guldahl var født i Malm i 1859. Han flytta tidlig med foreldrene sine til Ytterøya, der faren var stiger ved Ytterøens gruber. I 1884 tok han juridisk embetseksamen og slo seg ned som sakfører i Steinkjer. Ved sida av å være sakfører, gikk han inn i ulike former for næringsvirksomhet, både bankvirksomhet og rederi. Han dreiv betydelige skogforretninger, og var med og kjøpte Ogndalsbruket i 1894.
Sjøl om Guldahl var en dyktig forretningsmann, var det hans sterke samfunnsbevissthet som kom til å være ledende for det meste av arbeidet hans.
Han var konstituert amtmann først i 1885 og hadde til sammen vært konstituert i embetet 12-13 år da han endelig sjøl ble utnemnt til amtmann.
Som ung sakfører hadde Halvor Guldahl ei hand med da Steinkjer kommune skaffa seg en viktig del av Egge gård i 1886. Han mente at naturressursene burde være i offentlig eie, og da Ogndalbruket vart solgt i 1901, var det til Ogndal kommune.
Da Verdalsbruket ble budt ut for salg førjulsvinteren 1907, var Guldahl konstituert amtmann, og satte øyeblikkelig inn et betydelig press på storting og regjering for å oppnå garanti for kommunens kjøp. Så snart dette var oppnådd, kom turen til fylkestinget, og trass i motstand oppnådde Guldahl enstemmighet om garantien her. Da kommunen så seg nødt til å selge bruket igjen få år seinere, var det et vonbrott for Guldahl.
Da Guldahl ble 60 år, skreiv avisa Inntrøndelagen litt om hans innsats i den tida han var konstituert amtmann: ”I særlig grad er hans navn knyttet til saker som distriktsbidragene til Hell-Sunnanbanen og optagelsen av det jernbanelån som amtet den gang optok, videre til oprettelsen av pleiehjem for tuberkuløse, utvidelsen av sykehusene, oprettelsen av landets første postførende automobilrute (mellom Steinkjer og Rødhammer), anlægget av sindsygeasyl på Spandet ved Trondhjem, utvikling av amtets veivæsen og telefonvæsen”.
Det var likevel etter at han ble tilsatt som fylkesmann i 1916 at han fikk høve til å sette de varigste spor etter seg. Han mente tidlig at den beste løsningen for framtidas kraftforsyning var i amtskommunal regi, og tok sjøl formannssetet i den elektrifiseringskomiteen som amtstinget satte ned i 1918. Komiteen tilrådde utbygging av Folla, og fylkesmannen (amtet ble fylke 1. januar 1919) la all sin prestisje i saken.
Guldahl fikk sitt enstemmige flertall, og han fikk sitt fylkesverk, men konjunkturene svikta katastrofalt, og de økonomiske problemene tårna seg opp for verket utover 20-tallet. Det ble sagt at dette var årsaken til at han ble sjukmeldt før fylkestinget i 1927 og måtte gå fra stillingen som fylkesmann. Tida viste imidlertid at Guldahl hadde rett i sine vurderinger. Han døde i Oslo i 1931.

Hell - Sunnanbanen
Tidtavle Hell - Sunnanbanen
Jernbanestrid
– biografi H. K. Foosnæs
– biografi O. S. Welde
– biografi Ola Five
Arbeidet
Sosialismen kom til Innherred med toget
1905. Kvinnenes adresse
LKSF
– biografi F. M. Qvam
– biografi O. A. Qvam
Blir det krig?
1905 og kongevalget
Folkeavstemningen
Hvorfor ”det røde amt”?
Sjøbygdene
Tilfellet Sparbu
Politisk og kulturelt liv i Sparbu
Sentralisering
Steinkjer blir administrasjonssenter
– biografi H. B. Guldahl
Fylkesmannsgården i Eggelia
En moderne vegetat
Utdanning
Landbruk og veiledning
Landbrukssamvirket
Forbrukersamvirket
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
NTE. Utbygging og drift
Sparbu i dragsuget
Kriger, kriser og mobilitet: Et snitt gjennom Sparbuhistoria i 50 år
- Aldersbestemt   yrkesvalg
- Bortsatt
- Landstadmeieriet
- Jubileumsutstillinga i 1914
- Krigstid og framtidstru
- Jarnhesten
- I motbakke
- Matlapper
- Barn i krisetid
- ”Bygdefolkets   krisehjelp”
- Stillstand og krig.   ”Indre emigrasjon”
- En kjele under trykk.   Rasjonert gjenreising
- Stemmerett og   medborgerrett
- Kommunisme?
- Nasjonalsosialisme?
- Diktatur